Hội nghị triển khai Nghị định số 91/2017/NĐ-CP và một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công chức, viên chức A A

25/10/2017
Sáng ngày 24/10/2017, tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Kiên Giang, Văn phòng Sở đã phối hợp với Bộ phận Pháp chế cơ quan tổ chức hội nghị triển khai một số văn bản quy phạm pháp luật mới. Tham gia buổi họp có đồng chí Nguyễn Xuân Niệm, Phó Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng Sở và toàn thể công chức, viên chức các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở tham dự.

                        Đ/c Trịnh Thị Vân, CVP Sở trình bày Nghị định số 91/2017

 

          Nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật gồm: Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/08/2017 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức

          Đồng chí Trịnh Thị Vân - Chánh Văn phòng Sở đã trình bày chi tiết một số điểm mới về Thi đua – Khen thưởng, về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn đối với công chức, viên chức, giúp cho công chức, viên chức tiếp thu một cách ngắn gọn nhưng đầy đủ những quy định quan trọng nhằm đảm bảo quyền lợi ích của mỗi cá nhân, Đặc biệt, khẳng định tầm quan trọng của công tác thi đua – khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị.

Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Xuân Niệm đã thông qua một số nội dung mới về công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; nhất là quy định về đánh giá công chức, viên chức. Trong đó, đồng chí đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc viết sáng kiến đối với công tác Thi đua – Khen thưởng cũng như phân loại, đánh giá công chức, viên chức cuối năm. Từ đó giúp cho từng cá nhân nhận thức được vai trò quan trọng trong việc đề ra các giải pháp, sáng kiến để nâng cao hiệu quả công việc. Nhằm tạo không khí sôi nổi trong cuộc họp, các cá nhân đã chủ động đặt câu hỏi và tham gia trả lời các câu hỏi đề ra, trong đó, tập trung vào những quy định liên quan trực tiếp đến công chức, viên chức nhằm làm rõ những vướng mắc chưa rõ.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Xuân Niệm nhấn mạnh việc triển khai văn bản pháp luật là rất cần thiết, nhất là các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích công chức, viên chức. Nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, tính chủ động của từng công chức, viên chức trong việc thực hiện các quy định của pháp luật./. 

                                                                                     

Kiều Hoa - Chuyên viên Văn phòng Sở

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo