Nghị quyết mới về mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Kiên Giang A A

02/01/2019
Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Nghị quyết số 181/2018/NQ-HĐND quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Kiên Giang.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24/12/2018 và thay thế Nghị quyết số 88/2014/NQ-HĐND ngày 04/12/2014 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và thu hút nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang./.

(Chi tiết Nghị quyết xem tại đây)

Lư Xuân Tú, P. KHTC
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo