Thông tư quy định về tài chính thực hiện hoạt động sáng kiến A A

18/02/2019
Ngày 15/01/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BTC quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến.

Theo đó, Thông tư này quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện các nội dung quy định tại Điều 8, Khoản 1 Điều 14, Điều 15 và Điều 16 của Điều lệ Sáng kiến ban hành kèm theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ. Trong đó quy định cụ thể về nội dung và mức chi của Hội đồng sáng kiến, phổ biến sáng kiến, khuyến khích phong trào thi đua lao động sáng tạo.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/3/2019./.

(Chi tiết Thông tư xem tại đây)

Lư Xuân Tú - P. KHTC
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo