Thông tư quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 A A

04/04/2019
Ngày 15/3/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 14/2019/TT-BTC quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020. Theo đó, Thông tư quy định về nguồn kinh phí thực hiện Chương trình, nguyên tắc hỗ trợ và sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước, nguyên tắc huy động các nguồn tài chính.

Những nhiệm vụ được quy định cụ thể nội dung và mức chi ngân sách nhà nước, bao gồm: Nâng cao nhận thức, năng lực tạo lập và phát triển tài sản trí tuệ; Hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý và bảo vệ tài sản trí tuệ; Hỗ trợ khai thác thương mại và phát triển tài sản trí tuệ; Hỗ trợ ứng dụng các tài sản trí tuệ, thành quả sáng tạo cá nhân được hình thành từ thực tiễn; Công tác quản lý, hoạt động chung của Chương trình.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2019./.

(Chi tiết Thông tư xem tại đây)

Xuân Tú - Phòng KHTC
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo