Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang

Các tin khác

Xem với cỡ chữAA

HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TỈNH “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ, CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG” THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

(15:20 | 31/08/2020)

Sáng ngày 29/8/2020 tại Hội trường Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh “Nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở trường chính trị, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh Kiên Giang”. Đến tham dự có trên 120 đại biểu là chuyên gia, giảng viên, nhà khoa học từ các viện, học viện, trường đại học, cao đẳng trong khu vực và tỉnh bạn và tỉnh Kiên Giang, ngoài ra còn có các đại diện của huyện ủy, ban tuyên giáo, trường chính trị huyện/thành phố tỉnh nhà Kiên Giang.

Hòa cùng không khí cả nước đang ra sức tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, mỗi chúng ta đều thấy cảm xúc dâng trào niềm tự hào, càng hiểu rõ tầm vóc, giá trị lịch sử, ý nghĩa thực tiễn sâu sắc của sự kiện Cách mạng Tháng Tám thành công, đã dẫn đến sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; đây là thắng lợi vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, đập tan ách thống trị, áp bức, bóc lột của chế độ thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân. 


Suốt hơn 75 năm qua, dưới lá cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam,  cách mạng Việt Nam giành được những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử; nhất là những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực sau 35 năm đổi mới đất nước, đó là kết quả của sự trung thành vô hạn với lợi ích của dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Thực tiễn đã chứng minh, chỉ có đi theo con đường cách mạng mà Đảng ta và Bác Hồ đã lựa chọn, thì cách mạng Việt Nam mới giành được thắng lợi trọn vẹn, đất nước ta mới thật sự được độc lập; dân tộc ta mới thật sự được tự do; Nhân dân ta mới có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. 


Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm công tác giáo dục lý luận chính trị nhằm nâng cao nhận thức chính trị, giác ngộ lý tưởng cách mạng, thống nhất ý và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng trong mỗi thời kỳ.


Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng và thường xuyên quan tâm tới công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Từ sự căn dặn của Bác cho thấy, nếu cán bộ, đảng viên và nhân dân không chú tâm nghiên cứu lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không vững lý luận chính trị, mục tiêu, lý tưởng cách mạng… sẽ dễ dẫn đến suy thoái về tư tưởng chính trị. Và nếu “coi thường lý luận”, “khinh lý luận”, thì không đủ trình độ và khả năng bảo vệ chính mình và đấu tranh phản bác tư tưởng sai trái, thù địch. 


Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” đã chỉ rõ những nhiệm vụ quan trọng, trong đó xác định phải tăng cường tổng kết thực tiễn, nâng cao chất lượng nghiên cứu lý luận, giảng dạy, vận dụng và phát triển chủ Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Đó là công việc cần thiết, cấp bách, thường xuyên, lâu dài của toàn Đảng, của mỗi tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên.


Các trường chính trị, cao đẳng, đại học có vai trò đặc biệt quan trọng giáo dục, nâng cao lý luận chính của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, tạo ra sự thống nhất trong nhận thức, tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng. Nếu công tác giáo dục lý luận chính trị không được quan tâm chỉ đạo  chặt chẽ, khoa học, hoặc thực hiện qua loa, đại khái thì sẽ không tránh khỏi những sai lầm, khuyết điểm, lệch lạc trong nhận thức và hành động thực tiễn. 


Công tác giáo dục lý luận chính trị trong các trường chính trị, cao đẳng, đại học hiện nay có nhiệm vụ quan trọng trong việc “Bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng làm cho hệ tư tưởng của Đảng của giai cấp công nhân, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, những giá trị tốt đẹp trong truyền thống văn hóa dân tộc, những tinh hoa văn hóa thế giới chiếm vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội”. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, khi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đang có những biểu hiện đáng lo ngại và cuộc đấu tranh chống lại sự suy thoái đó đang diễn ra mạnh mẽ, quyết liệt thì nhiệm vụ nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị lại càng có ý nghĩa quan trọng hàng đầu.


Với ý nghĩa quan trọng và cấp thiết đó, cùng với tổ chức hoạt động thiết thực Kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tăng cường giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn công giảng dạy của các nhà quản lý, các nhà khoa học, các giảng viên lý luận chính trị; Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng ở trường chính trị, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh Kiên Giang”.

 

Hình: Quang cảnh Hội thảo


Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được hơn 110 bài tham luận của các tác giả là giảng viên lý luận chính trị, các nhà khoa học hiện đang công tác tại các Viện, Học viện, trường chính trị, cao đẳng, đại học, các trung tâm chính trị và các cơ quan ban ngành trong và ngoài tỉnh Kiên Giang.
Theo chương trình sẽ trình bày 14 bài tham luận, tuy nhiên do thời gian có hạn nên chỉ trình bày 10 bài tham luận tại Hội trường, trong đó 04 diễn giả từ ngoài tỉnh và 06 diễn giả trong tỉnh. Trước đó là Báo cáo đề dẫn Hội thảo của TS. Chu Văn Hưởng (Hiệu phó, Trường Chính trị tỉnh KG).


Hình: TS. Chu Văn Hưởng (Phó HT. Trường Chính trị tỉnh KG) Báo cáo đề dẫn Hội thảo

Trong 10 bài tham luận trình bày tại Hội trường có 04 diễn giả được đại biểu quan tâm theo dõi và đặt câu hỏi trong thảo luận. 04 bài đó là:  sau đó các bài tham luận:
1.    Luận điệu “chủ nghĩa Mác-Lênin bỏ rơi vấn đề con người nên thiếu tính nhân văn, nhân bản” có đúng? của TS. Đinh Văn Thụy (Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực IV).
2.    Một số vấn đề cần quan tâm trong công tác giáo dục lý luận chính trị của TS. Bùi Thị Ngọc Trang (Phó Giám đốc Học viện Cán bộ Tp. HCM)
3.    Những việc cần làm của giảng viên, giáo viên giảng dạy lý luận chính trị ở các trường chính trị, đại học, cao đẳng nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của TS. Trương Vĩnh Xuân (Học viện Chính trị khu vực IV)
4.    Nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại trung tâm chính trị huyện Vĩnh Thuận của ThS. Võ Thanh Xuân (GĐ. Trung tâm chính trị Huyện Vĩnh Thuận)


Trong phần thảo luận, có 03 đại biểu tham gia, 02 từ Học viện và 01 từ Sở KH&CN KG. Trong phát biểu, TS. Nguyễn Xuân Niệm (PGĐ Sở) đánh giá: Hội thảo đã thành công tốt đẹp, mặc dù tổ chức thứ 7 nhưng đại biểu trong tỉnh, đặc biệt ngoài tỉnh đến tham dự rất đông, đặc biệt sau giờ nghỉ giải lao, đại biểu vẫn giữ nguyên sĩ số. BTC đã con số bài tham luận trên 110 bài. Trong đó, BTC in 02 tập Tài liệu, gồm 98 bài tham luận sát với chủ đề, trong đó: 48 bài của các tác giả trong tỉnh và 50 bài của các tác giả ngoài tỉnh. Điều này chứng tỏ chủ đề hội thảo rất được quan tâm và cần thiết. 
 

Hình: TS. Nguyễn Xuân Niệm (PGĐ. Sở KH&CN KG) phát biểu ý kiến


Theo BTC cho biết: Sau Hội thảo hôm nay, BTC sẽ tiếp thu những ý kiến phát biểu, góp ý của các đại biểu và sẽ sàn lọc khoảng 70 bài có chất lượng cao, để biên tập, xuất bản Kỷ yếu Hội thảo. TS. Niệm đề nghị, BTC in tặng cho đại biểu tham dự ngày hôm, mỗi người 1 cuốn để tham khảo sau này. Trong các bài tham luận in hay trình bày tại Hội trường đã đề xuất rất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng ở trường chính trị, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Tuy nhiên còn thiếu hay rất mờ, đề nghị BTC cần lưu tâm thêm 03 đề xuất sau đây: (i) Cần tăng cường nghiên cứu, ứng dụng, nhân rộng kết quả các đề tài, dự án có liên quan đến giáo dục lý luận chính trị; (ii) Tìm kiếm hay tham mưu có nguồn kinh phí để đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ cho giáo dục lý luận chính trị, đặc biệt là trong thời kỳ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; (iii) Cần tổ chức kiểm tra, đánh giá và có khen thưởng kịp thời và xứng đáng cho những tổ chức, cá nhân làm tốt công tác giáo dục lý luận chính trị.
Sau cùng, TS. Phạm Công Khâm (UV.BTV Tỉnh ủy; TB. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; HT. Trường Chính trị tỉnh) tổng kết hội thảo:
 

Hình: TS. Phạm Công Khâm (UV.BTV Tỉnh ủy; TB. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; HT. Trường Chính trị tỉnh)

tổng kết hội thảo

 

Nội dung các tham luận (và ý kiến phát biểu) thuộc 04 nhóm vấn đề sau
Một là, nghiên cứu về những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác–Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, với 20 (chiếm 20,41%). 
Hai là, nghiên cứu những vấn đề gắn công tác giáo dục lý luận chính trị với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, với 26 bài tham luận (chiếm 26,53%). 
Ba là, nhóm bài viết về chia sẻ kinh nghiệm nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị, với 37 bài tham luận (chiếm 37,76%). 
Bốn là, nhóm nội dung nghiên cứu về vai trò, trách nhiệm của giảng viên lý luận chính trị ở các trường chính trị, cao đẳng, đại học trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, với 15 bài tham luận (chiếm 15,13%).         


Ngoài ra, Hội thảo gợi mở nhiều thông tin có giá trị tham khảo, vận dụng của những đề xuất về giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị ở trường chính trị, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, góp phần nhỏ bé của mình vào việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Hình: Đại biểu chụp hình lưu niệm

Với bốn vấn đề chính nói trên, chúng ta có thể nói rằng, Hội thảo “Nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở trường chính trị, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh Kiên Giang” đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Khẳng định vai trò to lớn của các cơ sở đào tạo, các cơ quan, đơn vị, trong tham gia bảo vệ và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng Đảng bộ Kiên Giang vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, góp phần định hướng chính trị trong đào tạo cán bộ, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển  kinh tế-xã hội tỉnh nhà trong thời gian tới. Từ kết quả đạt được của Hội thảo này, mỗi cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang hãy tiếp tục học tập Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, vận dụng các nội dung, kết quả của Hội thảo vào giảng dạy, nghiên cứu, học tập, công tác và phục vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.


Tuy nhiên, Hội thảo chưa có nhiều tham luận đề cập, chưa được làm sáng tỏ, như: Nghiên cứu, bổ sung lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu phục vụ xây dựng đường lối, chính sách, định hướng, giải pháp phát triển, đổi mới đất nước; về những tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục lý luận chính trị; về xây dựng nội dung, chương trình giáo dục lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới và hội nhập rộng và xây dựng trường chính trị chuẩn mực ngang tầm trong giai đoạn mới; đặc biệt chưa phân tích sâu sự thống nhất tính giáo dục, tính chiến đấu và hướng dẫn hành động trong giảng dạy lý luận chính trị.


Tuy có hạn chế nhất định, nhưng đây là Hội thảo khoa học lý luận chính trị có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; khẳng định Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn nguyên giá trị và tính thời sự trong thời đại ngày nay, đã trở thành di sản tinh thần to lớn đối với Đảng và dân tộc ta./. 


TS. Nguyễn Xuân Niệm 
(PGĐ. Sở KH&CN KG)